Algemene VoorwaardenOp de Calumet website is de gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel van toepassing. Klik hier om deze te raadplegen.


ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap
Calumet Photographic bv
KvK-handelsregisternummer: 33213604

statutair gevestigd in
Keienbergweg 13-15
1101 EZ Amsterdam Zuidoost
Nederland

nader te noemen de ondernemer

 


ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van de ondernemer vervallen.
1.2 Onder consument wordt verstaan een ieder die aan de ondernemer een opdracht verstrekt voor goederen of diensten, dan wel een offerte voor deze werkzaamheden verzoekt.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
2.1 De ondernemer is een vakhandel voor fotografische producten met één vestiging in België:

Calumet Photographic vbr
Graaf van Egmontstraat 35 A
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: BE 0464 804 006
T: +32 (0)3 216 27 61
E: website@calumetphoto.be
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:30 uur

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID
3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, op alle overeenkomsten en op alle werkzaamheden en leveringen van de ondernemer voor zo ver niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de consument wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Met name is een enkele verwijzing door de consument naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van de consument met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.
3.3 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 4: OFFERTES EN AANBIEDINGEN
4.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht en/of order. De ondernemer is pas gebonden nadat de ondernemer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is, tenzij anders vermeld, zestig dagen.
4.2 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
4.3 Ten aanzien van alle aangeboden waren gelden, naast hetgeen daaromtrent in de prijslijsten staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen ontslaan de consument nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
4.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de geoffreerde goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.5 Indien de ondernemer met de uitvoering van de opdracht dient te beginnen voordat de ondernemer de getekende offerte retour heeft ontvangen, zal de niet ondertekende offerte als bindend gelden.
4.6 Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt de ondernemer zich het recht voor de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.
4.7 Adviezen, al of niet op verzoek van de consument gegeven, worden door de ondernemer naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch de ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

ARTIKEL 5: ORDERBEVESTIGINGEN
5.1 Indien een offerte binnen de in artikel 4.1 vermelde termijn getekend wordt geretourneerd, acht de ondernemer zich gebonden, tenzij de ondernemer binnen drie werkdagen na ontvangst van de getekende offerte aangeeft de in de offerte vermelde werkzaamheden niet (volledig) te kunnen uitvoeren. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod bindt dit de ondernemer niet. In die gevallen is de ondernemer pas gebonden door verzending van de orderbevestiging.
5.2 De consument is te allen tijde gebonden na het geven van een opdracht. Indien de consument niet binnen vijf werkdagen na verzending van de orderbevestiging zijn bezwaren aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5.3 Alle door de ondernemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij dit op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
5.4 De ondernemer verplicht zich de door de consument ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

ARTIKEL 6: INTERNETBESTELLINGEN
6.1 Naast schriftelijke en telefonische bestellingen is het ook mogelijk producten via een speciaal daarvoor ontworpen website te bestellen. Op alle internetbestellingen is artikel 4 specifiek van toepassing. Daarnaast zijn ook de overige artikelen van de onderhavige Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
6.2 Bij internetbestellingen wordt de volledige prijs, inclusief BTW en eventuele andere toeslagen, inclusief verzendkosten en inclusief de kosten voor het gebruik van de creditcard vermeld.
6.3 Betaling van internetbestellingen kan plaatsvinden via één van de volgende wijzen: PayPal, Bancontact/Mister Cash, VisaCard/MasterCard en vooruitbetaling per bank. Het gedeelte van de website waarop de betalingsgegevens ingevoerd dienen te worden is beveiligd via een beveiligde SSL-procedure. Afhandeling van de betaling verloopt via de ondernemer en de relevante creditcard- of bankorganisatie.
6.4 Alle persoonlijke gegevens van de consument zullen door de ondernemer vertrouwelijk worden behandeld.
6.5 De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Voor internetbestellingen van artikelen die bepaalde persoonlijke specificaties bevatten, niet-standaard zijn of die op maat gemaakt moeten worden, geldt geen zichttermijn of herroepingsrecht.
6.6 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
6.7 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument de ondernemer (Calumet Photographic bvba, Graaf van Egmontstraat 35A, 2000 Antwerpen, telefoon: +32 (0)3 2162761, e-mail: antwerpen@calumetphoto.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (zie hieronder in bijlage I of open het betreffende PDF-bestand in de orderbevestiging), maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de consument de mededeling betreffende zijn/haar uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
6.8 Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die de consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de ondernemer op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument de overeenkomst te herroepen, van de ondernemer terug. De ondernemer betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De ondernemer mag wachten met terugbetaling tot de ondernemer de goederen heeft teruggekregen, of de consument heeft aangetoond dat hij of zij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
6.9 De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn.
6.10 De ondernemer zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor haar rekening nemen.
6.11 De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
6.12 Het terugzenden van de goederen kan alleen gratis geschieden indien de verzending van de goederen plaatsvindt aan consumenten woonachtig in België. Bij terugzending van goederen door consumenten woonachtig buiten België zullen de directe kosten daarvan voor rekening van de consument komen.
6.13 Indien de goederen bij de consument worden bezorgd, zijn de goederen voor het risico van de consument vanaf het moment dat de consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen heeft ontvangen.
6.14 Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, is de consument verplicht op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is de ondernemer gerechtigd de prijs der artikelen op de consument te verhalen.

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
7.1 De door de consument na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de consument tijdig en schriftelijk aan de ondernemer ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de consument, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door de ondernemer zijn bevestigd.
7.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de consument aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden de consument extra in rekening gebracht.
7.3 Indien de consument de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en dit door de ondernemer schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan de ondernemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien de ondernemer dit wenst, is de consument tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schade.

ARTIKEL 8: PRIJSVERHOGINGEN
8.1 Indien na verzending van de opdrachtbevestiging voor de ondernemer onvoorziene verhogingen optreden van de kosten van producten voor de ondernemer of van andere tarieven, lasten, of belastingen zal de ondernemer gerechtigd zijn deze aan de consument door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft de consument het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan de ondernemer te voldoen.

ARTIKEL 9: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
9.1 De ondernemer verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de consument beoogde doel.
9.2 De ondernemer is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de consument de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van de ondernemer een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
9.3 Elke gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaats vinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.
9.4 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra mankracht, overwerk, spoedbestellingen en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 10: OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de ondernemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
10.2 Overmacht ontslaat de ondernemer van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat consument uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.
10.3 Ingeval van langer durende overmacht zal de ondernemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de consument, waarbij de consument na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting de ondernemer het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
10.4 Alle extra-kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, extra verzekering enz., komen ten laste van de consument.

ARTIKEL 11: OPLEVERING VAN DE OPDRACHT
11.1 Overschrijding van de (op)leveringstermijn, anders dan door overmacht, ontslaat de consument nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de consument evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de consument de ondernemer bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door de ondernemer schriftelijk is bevestigd.
11.2 Indien de overschrijding van de (op)leveringstermijn niet door overmacht wordt veroorzaakt en dusdanig is dat de consument de overeenkomst wenst te annuleren, dient deze de ondernemer hiervan tijdig en schriftelijk van in kennis te stellen. De ondernemer zal hierna het recht hebben om binnen één maand na ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog te presteren. De consument kan vorderen dat de ondernemer omgaand uitspraak doet of hij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken. De ondernemer is verplicht de zaken in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst te leveren.
11.3 De ondernemer is gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de consument geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding, indien uitsluitend ter beoordeling van de ondernemer:

• de consument niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting.
• de consument in gebreke blijft de verschuldigde bedragen aan de ondernemer te voldoen, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 15.
• er een gegronde reden is aan te nemen dat consument in gebreke zal blijven de verschuldigde bedragen aan de ondernemer te voldoen
• de consument overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
• de consument overgaat tot boedelafstand, dan wel indien er beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen;

Hetgeen door de consument aan de ondernemer verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12: RETOURZENDINGEN
12.1 Retourzendingen worden door de ondernemer niet geaccepteerd, tenzij de ondernemer schriftelijk bericht de te retourneren of geretourneerde waren te zullen accepteren.
12.2 Het in artikel 12.1 bepaalde geldt evenzeer voor in ontvangst genomen waren; de enkele in ontvangstneming van waren aan het magazijn van de ondernemer en/of door haar medewerkers wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt.
12.3 Ten onrechte geretourneerde waren blijven ter beschikking en voor risico van de consument; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort.

ARTIKEL 13: KLACHTEN, GESCHILLEN EN GARANTIE
13.1 De ondernemer garandeert dat alle geleverde goederen voldoen aan de redelijke eisen en normen die hieraan gesteld kunnen worden. De garantietermijn wordt vermeld in de offerte. Indien de garantietermijn niet is opgenomen geldt de garantietermijn gegeven door de fabrikant van de geleverde goederen. De consument heeft recht op reparatie of een vervangend product indien het geleverde goed niet conform is.
13.2 De garantie vervalt indien:

• de gebruiks-, veiligheids- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
• de consument het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden expliciet hiertoe door de ondernemer zijn aangesteld;
• schade aan en/of gebreken in de constructie zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de consument en/of derden.
• de consument onderdelen gebruikt welke niet door de ondernemer zijn gefabriceerd of geleverd.

13.3 Eventuele klachten of geschillen moeten uiterlijk binnen acht dagen na hun aankomst op de plaats van bestemming schriftelijk aan de ondernemer worden medegedeeld via mail aan antwerpen@calumetphoto.be of per post aan Graaf van Egmontstraat 35 A, 2000 Antwerpen.

• Wanneer een consument een geschil heeft met een ondernemer en hem hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce. www.becommerce.be
• Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van de huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
• Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie BeCommerce,
• Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht binnen bepaalde tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
• Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
• Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
• De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
• De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

13.4 Een levering wordt beschouwd als goedgekeurd indien:

• de consument de levering heeft goedgekeurd of aanvaard.
• de consument de levering niet binnen acht dagen na oplevering heeft gekeurd.
• de consument de levering in gebruik neemt alvorens deze gekeurd is.

13.5 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in de artikelen 13.3 en 13.4 vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig dagen na af- of oplevering- aan de ondernemer worden gemeld.
13.6 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van de ondernemer.
13.7 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
13.8 De consument zal alle door de ondernemer voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door de ondernemer in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
13.9 Indien de ondernemer een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal die de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen kosteloos te herleveren, hetzij de consument alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
13.10 De ondernemer is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van de ondernemer als bindend.
13.11 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door de ondernemer zijn bevestigd.
13.12 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft de ondernemer niet; met name zal de ondernemer in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door consument te bewijzen, draagt de ondernemer generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van de ondernemer wordt gedekt.
14.2 Afspraken met personeel binden de ondernemer niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
14.3 De ondernemer aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van de consument of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
14.4 Bij niet-tijdige en/of niet-volledige levering van gegevens door de consument aanvaardt de ondernemer geen aansprakelijkheid voor niet-tijdige en/of onvolledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor de consument.
14.5 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de ondernemer is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de ondernemer kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 15: BETALING
15.1 Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enige aftrek in euro's.
15.2 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
15.3 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de betalingsverplichting van de consument ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveringen niet op.
15.4 De consument is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op de ondernemer heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.
15.5 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook indien de ondernemer hiervoor toestemming heeft gegeven, is de consument rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door de consument tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
15.6 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,-; 5% over de volgende € 5.000,- en 1% over de volgende € 190.000,- met een minimum van € 40,- en een maximum van € 6.775,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
In geval van ernstige tekortkoming in hoofde van de ondernemer aangaande haar verbintenissen ten opzichte van de consument, en waarvan de consument de ondernemer in kennis heeft gesteld en hem een termijn van ten minste 14 dagen heeft gegund om de tekortkoming alsnog buitengerechtelijk op te lossen, is een vergoeding gelijkaardig aan de vergoeding verschuldigd zoals vermeld in alinea 1 van artikel 15.6 ( incassokosten i.g.v. laattijdige betaling door de consument) ten belope van maximaal het factuurbedrag.
15.7 Ongeacht de in artikel 15.1 vermelde betalingstermijn, heeft de ondernemer het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de consument zekerheid stelt voor de betaling, of een door de ondernemer te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien de ondernemer aanleiding ziet zulks te verlangen.

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
16.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op de consument over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan de ondernemer verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.
16.2 De consument wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van de ondernemer de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan de ondernemer zal cederen. De consument verleent de ondernemer reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
16.3 De geleverde goederen mogen door de consument niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
16.4 De ondernemer is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij de consument of diens houders weg te (doen) halen, indien de consument zijn verplichtingen jegens de ondernemer niet nakomt. De consument dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 2500,- voor elke dag, dat hij in gebreke blijft. In dat geval zal de ondernemer tevens aanspraak maken op vergoeding van alle schade, direct en indirect, die hieruit voortvloeit.
16.5 De ondernemer is gerechtigd, de gegevens van de consument (al dan niet door de ondernemer vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat de ondernemer voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde consument, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van de consument, tenzij de consument voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de ondernemer ook in geval de consument in staat van faillissement komt te verkeren.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT
17.1 Op alle overeenkomsten en transacties van de ondernemer is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.
17.2 Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de ondernemer en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Antwerpen.
17.3 Onlinebeslechting van consumentengeschillen gebeurt volgens artikel 14 lid 1 van de Verordening ODR Consumenten: de Europese Commissie stelt via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor onlinebeslechting ter beschikking.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:

Calumet Photographic bv
Graaf van Egmontstraat 35A
2000 Antwerpen
T: +32(0)3 216 27 61
F: +32(0)3 216 27 74
E: antwerpen@calumetphoto.be

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*)


- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]


- Naam consumenten(en)


- Adres consument(en)


- Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


- Datum


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

PDF Algemene voorwaarden
PDF Modelformulier voor herroeping