Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Calumet Photographic bv, Graaf van Egmontstraat 35A, B-2000 Antwerpen, Tel 03 216 27 61, e-mail: website@calumetphoto.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons (Calumet Photographic bv, Keienbergweg 13, 1101 EZ Amsterdam) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.Retourneren van producten die via de normale pakketpost (PostNL) verstuurd kunnen worden, is binnen Nederland gratis als je gebruik maakt van ons antwoordnummer:

Calumet Photographic
Antwoordnummer 171
1100 WC Amsterdam

Retourneren vanuit het buitenland of met een andere vervoerder dan PostNL is ook mogelijk, de directe kosten zijn dan wel voor eigen rekening.

N.B.
Lengtevracht (zoals achtergrondrollen langer dan 135 cm) kan niet via PostNL teruggestuurd worden. De verzendkosten van het retourneren zijn in dat geval voor eigen rekening, omdat wij de verzendkosten bij de bestelling al voor onze rekening hebben genomen.

 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Wanneer u het product heeft gefinancierd door te kiezen voor de betaalmethode "Financiering", waarbij u een lening aangaat, wordt deze financieringsovereenkomst automatisch ontbonden wanneer u gebruik maakt van het herroepingsrecht én wij het gefinancierde product van u terug hebben ontvangen.

Uitgesloten van het herroepingsrecht is software, geleverd op een materiële drager, wanneer de verzegeling van de verpakking is verbroken aangezien dit een makkelijk kopieerbaar product is.

Bij het doen van een bestelling met digitale online-inhoud wordt u in het bestelproces erop gewezen dat u door het bestellen akkoord gaat met levering (u krijgt een e-mail met de download). Verder erkent u dat u uw recht om de overeenkomst te herroepen verliest zodra het downloaden van de digitale inhoud is begonnen.


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan Calumet Photographic bv, Graaf van Egmontstraat 35A, B-2000 Antwerpen, Tel 03 216 27 61, e-mail: website@calumetphoto.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.