Download de algemene voorwaarden hier als PDF.
Op de Calumet website is de gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel van toepassing. Klik hier om deze te raadplegen.

ALGEMENE VOORWAARDENALGEMENE VOORWAARDEN

van
de besloten vennootschap
Calumet Photographic bvba
Ondernemingsnummer: BE 0464 804 006

statutair gevestigd te 1101 EZ Amsterdam Zuidoost
aan de Keienbergweg 13 - 15 (Nederland)

nader te noemen Calumet

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Calumet vervallen.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Calumet een opdracht verstrekt voor goederen of diensten, dan wel een offerte voor deze werkzaamheden verzoekt.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
2.1 Calumet heeft 1 vestiging in België:

Calumet Photographic Antwerpen
Graaf van Egmontstraat 35 A
2000 Antwerpen
+32 (0)3 216 27 61

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09:00 uur 12:30 uur en van 13:30 uurtot 17:30 uur

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID
3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, op alle overeenkomsten en op alle werkzaamheden en leveringen van Calumet voor zo ver niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.
3.3 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 4: OFFERTES EN AANBIEDINGEN
4.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht en/of order. Calumet is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is, tenzij anders vermeld, zestig dagen.
4.2 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
4.3 Ten aanzien van alle aangeboden waren gelden, naast het geen daaromtrent in de prijslijsten staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
4.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de geoffreerde goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.5 Indien Calumet met de uitvoering van de opdracht dient te beginnen voordat zij de getekende offerte retour heeft ontvangen, zal de niet ondertekende offerte als bindend gelden.
4.6 Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt Calumet zich het recht voor de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.
4.7 Adviezen, al of niet op verzoek van opdrachtgever gegeven, worden door Calumet naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

ARTIKEL 5: OPDRACHTEN
5.1 Indien een offerte binnen de in artikel 3.1 vermelde termijn getekend wordt geretourneerd acht Calumet zich gebonden, tenzij zij binnen drie werkdagen na ontvangst van de getekende offerte aangeeft de in de offerte vermelde werkzaamheden niet (volledig) te kunnen uitvoeren. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod bindt dit Calumet niet. In die gevallen is Calumet eerst gebonden door verzending van de orderbevestiging.
5.2 Opdrachtgever is te allen tijde gebonden na het geven van een opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na verzending van de orderbevestiging zijn bezwaren aan Calumet kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5.3 Alle door Calumet opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
5.4 Calumet verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zo ver niet door de verzekering gedekt.

ARTIKEL 6: INTERNETBESTELLINGEN
6.1 Naast schriftelijke en telefonische bestellingen is het ook mogelijk producten via een speciaal daarvoor ontworpen website te bestellen. Op alle internetbestellingen is artikel 4 specifiek van toepassing. Daarnaast zijn ook de overige artikelen van de onderhavige Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
6.2 Bij internetbestellingen wordt de volledige prijs, inclusief BTW en eventuele andere toeslagen, inclusief verzendkosten en inclusief de kosten voor het gebruik van de creditcard vermeld.
6.3 Betaling van internetbestellingen kan plaatsvinden via één van de volgende wijzen: i-deal, VisaCard of Mastercard. Het gedeelte van de website waarop de betalingsgegevens ingevoerd dienen te worden is beveiligd via een beveiligde SSL procedure. Afhandeling van de betaling verloopt via Calumet en de relevante creditcard- of bankorganisatie.
6.4 Alle persoonlijke gegevens van opdrachtgever zullen door Calumet vertrouwelijk worden behandeld.
6.5 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Voor internetbestellingen van artikelen die bepaalde persoonlijke specificaties bevatten en niet-standaard zijn of op maat gemaakt moeten worden geldt geen zichttermijn of herroepingsrecht.
6.6 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
6.7 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient opdrachtgever ons (Calumet Photographic bv, Graaf van Egmontstraat 35A, 2000 Antwerpen, T: +32 (0)3 2162761, E-Mail: info@calumetphoto.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Opdrachtgever kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling van opdrachtgever betreffende zijn/haar uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
6.8 Als opdrachtgever de overeenkomst herroept, ontvangt opdrachtgever alle betalingen die opdrachtgever tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Calumet op de hoogte is gesteld van de beslissing van opdrachtgever de overeenkomst te herroepen, van Calumet terug. Calumet betaalt opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee opdrachtgever de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen opdrachtgever voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Calumet mag wachten met terugbetaling tot Calumet de goederen heeft teruggekregen, of opdrachtgever heeft aangetoond dat opdrachtgever de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
6.9 Opdrachtgever dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop opdrachtgever het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Opdrachtgever is op tijd als opdrachtgever de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn.
6.10 Calumet zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor haar rekening nemen.
6.11 Opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
6.12 Het terugzenden van de goederen kan alleen gratis geschieden indien de verzending van de goederen plaatsvindt aan opdrachtgevers woonachtig in België (met uitzondering van Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Bij terugzending van goederen door opdrachtgevers woonachtig buiten België zullen de directe kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever komen.
6.13 Indien de zaak bij de opdrachtgever wordt bezorgd, is de zaak voor het risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat de opdrachtgever of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
6.14 Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt is opdrachtgever verplicht op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Calumet gerechtigd de prijs der artikelen op de opdrachtgever te verhalen.

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
7.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Calumet ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Calumet zijn bevestigd.
7.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
7.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door Calumet schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Calumet alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Calumet zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

ARTIKEL 8: PRIJSVERHOGINGEN
8.1 Indien na verzending van de opdrachtbevestiging voor Calumet onvoorziene verhogingen optreden van de kosten van producten voor Calumet of van andere tarieven, lasten, of belastingen zal Calumet gerechtigd zijn deze aan opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Calumet te voldoen.

ARTIKEL 9: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
9.1 Calumet verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
9.2 Calumet is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Calumet een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
9.3 Elke gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.
9.4 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra mankracht, overwerk, spoedbestellingen en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 10: OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Calumet onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Calumet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
10.2 Overmacht ontslaat Calumet van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.
10.3 Ingeval van langer durende overmacht zal Calumet daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever, waarbij opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Calumet het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
10.4 Alle extra-kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, extra verzekering enz., komen ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11: OPLEVERING VAN DE OPDRACHT
11.1 Overschrijding van de (op)leveringstermijn, anders dan door overmacht, ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever Calumet bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Calumet schriftelijk is bevestigd.
11.2 Indien de overschrijding van de (op)leveringstermijn niet door overmacht wordt veroorzaakt en dusdanig is dat de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, dient deze Calumet hiervan tijdig en schriftelijk van in kennis te stellen. Calumet zal hierna het recht hebben om binnen één maand na ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog te presteren. Opdrachtgever kan vorderen dat Calumet omgaand uitspraak doet of hij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken. Calumet is verplicht de zaken in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst te leveren.
11.3 Calumet is gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding, indien uitsluitend ter beoordeling van Calumet:

• de opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting.
• de opdrachtgever in gebreke blijft de verschuldigde bedragen aan Calumet te voldoen, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 15.
• er een gegronde reden is aan te nemen dat opdrachtgever in gebreke zal blijven de verschuldigde bedragen aan Calumet te voldoen
• opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
• opdrachtgever overgaat tot boedelafstand, dan wel indien er beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen;

Het geen door opdrachtgever aan Calumet verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12: RETOURZENDINGEN
12.1 Retourzendingen worden door Calumet niet geaccepteerd, tenzij zij schriftelijk bericht de te retourneren of geretourneerde waren te zullen accepteren.
12.2 Het in artikel 11.1 bepaalde geldt evenzeer voor in ontvangst genomen waren; de enkele in ontvangstneming van waren aan het magazijn van Calumet en/of door haar medewerkers wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt.
12.3 Ten onrechte geretourneerde waren blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort.

ARTIKEL 13: KLACHTEN, GESCHILLEN EN GARANTIE
13.1 Calumet garandeert dat alle geleverde goederen voldoen aan de redelijke eisen en normen die hieraan gesteld kunnen worden. De garantietermijn wordt vermeld in de offerte. Indien de garantietermijn niet is opgenomen geldt de garantietermijn gegeven door de fabrikant van de geleverde goederen. Opdrachtgever heeft recht op reparatie of een vervangend product indien het geleverde goed niet conform is.
13.2 De garantie vervalt indien:

• de gebruiks-, veiligheids- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
• de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden expliciet hiertoe door Calumet zijn aangesteld;
• schade aan en/of gebreken in de constructie zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden. • opdrachtgever onderdelen toepast welke niet door Calumet zijn gefabriceerd of geleverd.

13.3 Eventuele klachten of geschillen moeten uiterlijk binnen acht dagen na hun aankomst op de plaats van bestemming schriftelijk aan Calumet worden medegedeeld via mail aan antwerpen@calumetphoto.be of per post aan Graaf van Egmontstraat 35 A, 2000 Antwerpen.

• Wanneer een consument een geschil heeft met een ondernemer en hem hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce. www.becommerce.be
• Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
• Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie BeCommerce,
• Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
• Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
• Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
• De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
• De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

13.4 Een levering wordt beschouwd als goedgekeurd indien:

• opdrachtgever de levering heeft goedgekeurd of aanvaard.
• opdrachtgever de levering niet binnen acht dagen na oplevering heeft gekeurd.
• opdrachtgever de levering in gebruik neemt alvorens deze gekeurd is.

13.5 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in de artikelen 13.3 en 13.4 vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig dagen na af- of oplevering- aan Calumet worden gemeld.
13.6 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van Calumet.
13.7 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
13.8 Opdrachtgever zal alle door Calumet voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Calumet in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
13.9 Indien Calumet een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
13.10 Calumet is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Calumet als bindend.
13.11 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Calumet zijn bevestigd.
13.12 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Calumet niet; met name zal Calumet in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Calumet generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zo ver deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van Calumet wordt gedekt.
14.2 Afspraken met personeel binden Calumet niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
14.3 Calumet aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
14.4 Bij niet-tijdige en/of niet-volledige levering van gegevens door opdrachtgever aanvaardt Calumet geen aansprakelijkheid voor niet-tijdige en/of onvolledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor opdrachtgever.
14.5 Calumet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Calumet is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Calumet kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 15: BETALING
15.1 Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Belgische munt.
15.2 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
15.3 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveringen niet op.
15.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op Calumet heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.
15.5 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook indien Calumet hiervoor toestemming heeft gegeven, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zo ver het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
15.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Calumet moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van cliënt. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal Calumet zich conformeren aan de tarieven als vastgelegd in het rapport Voorwerk II. Calumet behoudt zich het recht voor meer kosten te vorderen indien deze werkelijk gemaakt zijn.
15.7 Ongeacht de in artikel 13.1 vermelde betalingstermijn, heeft Calumet het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Calumet te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Calumet aanleiding ziet zulks te verlangen.

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
16.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op opdrachtgever over, zodra deze al het geen hij uit welken hoofde dan ook aan Calumet verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.
16.2 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Calumet de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Calumet zal cederen. Opdrachtgever verleent Calumet reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
16.3 De geleverde goederen mogen door opdrachtgever niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
16.4 Calumet is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Calumet niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 2500,00 voor elke dag, dat hij in gebreke blijft. In dat geval zal Calumet tevens aanspraak maken op vergoeding van alle schade, direct en indirect, die hieruit voortvloeit.
16.5 Calumet is gerechtigd, de gegevens van de opdrachtgever (al dan niet door Calumet vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat Calumet voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Calumet ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT
17.1 Op alle overeenkomsten en transacties van Calumet is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.
17.2 Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Calumet en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel.
17.3 Onlinebeslechting van consumentengeschillen volgens artikel 14 lid 1 van de Verordening ODR Consumenten: de Europese Commissie stelt via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor onlinebeslechting ter beschikking.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.